نویسنده: منصور واحد // دوشنبه ۲۲ خرداد ۹۶ ساعت 18:42
دستیابی به آرامش

برای رسیدن به آرامش با این دوستانتان قطع رابطه کنید!

رابطه ما با افراد گوناگون می تواند تا حدود زیادی بر روی روحیات و زندگی ما تاثیر بگذارد.ارتباط داشتن با برخی افراد جزء روابط سمی به شمار می رود و آرامش و شادی را از ما می گیرد.بنابراین لازم است در زندگی روزمره مراقب روابطمان باشیم و اجازه ندهیم رابطه های سمی جلوی پیشرفت و ترقی ما در زندگی را بگیرند.

  کسانی که از چشم ما افتاده اند

لاله شهیدی دکتری روان شناسی عمومی و مشاور نوجوان و خانواده بیان کرد:

یکی از گروه هایی که ما باید ارتباطمان را با آن ها قطع و یا در صورت نیاز محدود کنیم، افرادی هستند که از چشم ما افتاده اند چون یکی از نیازهایی که جز سلسله مراتب نیازهای مازلو محسوب می شود، این است که انسانها تمایل دارند که مورد احترام و محبت واقع شوند. بنابراین شخصی که به ما بی احترامی می کند یا به نوعی رفتاری انجام داده اند که از چشم ما افتاده اند باید هر چه زودتر ارتباطمان را با این فرد قطع کنیم.


وی اظهار داشت:

ما باید در جستجوی فردی باشیم که به ما احساس مثبت و پر انرژی تری را منتقل می کند، بنابراین اگر در نزدیکان و دوستانمان فردی است که همیشه مسایل مضطرب کننده را بیان می کند، ادامه رابطه با چنین شخصی به سلامتی ما آسیب وارد می کند زیرا اضطراب مسری است و رفت و آمد با افرادی که دچار استرس هستند احساس تنش و نگرانی را نیز در ما به وجود می آورد. دوست مثبت اندیش کسی است که نیمه پر لیوان را ببیند و آن را به ما یادآوری کند.

 

افرادی که دائم با ما جر و بحث می کنند

این مشاور نوجوان و خانواده با بیان اینکه افرادی که دائم با ما جر و بحث می کنند نیز اشخاص مناسبی برای دوستی نیستند، افزود:

ما در برخورد با چنین انسانهایی نباید به بازخوردهایی که از ناحیه او صادر می شود، اعتنا کنیم.

 

افرادی که از ما سوء استفاده می کنند

ما باید از برقراری رابطه با فردی که از ما سوء استفاده می کند، خودداری کنیم، اگر چه کمک کردن به دیگران مطلوب است، ولی اگر این کمک کردن وسیله ای برای سودجویی افراد شود باید از اینکه از این موضوع ناراحت و دلخور می شویم طرف مقابل را مطلع کنیم، همچنین ما باید سعی کنیم بدون اینکه خواسته های غیر واقع بینانه از او داشته باشیم راهی را برای رفع مشکل و بهبود وضعیت پیدا کنیم.


وی یادآور شد:

ما باید از رابطه داشتن با افرادی که  در ما عادت هایی غلط مانند دیر وقت خوابیدن و پرخوری را به وجود می آورند، امتناع کنبم.همچنین افرادی که از کنترل شدن هراس دارند و به صحبت هیچ کس گوش نمی دهند.

کسانی که دیگران را قضاوت می کنند

این دکتری روانشناسی عمومی اظهار داشت:

برقراری رابطه با افرادی که همه افراد را مورد قضاوت و داوری قرار می دهند و بر این باورند که اشخاص بیشتر به جای تشویق باید سرزنش شوند نیز توصیه نمی شود.

 

افراد حسود، متظاهر و شایعه پراکن

شهیدی با بیان اینکه افراد باید رابطه با افراد حسود را قطع کنند، تصریح کرد:

افراد مغرور که همواره خودشان را نسبت به دیگران برتر می دانند، نیز اشخاص مناسبی برای دوستی به شمار نمی آیند.


وی توصیه کرد:

افراد متظاهر که فقط در خوشی ها با ما تعامل دارند نیز دوست واقعیمان محسوب نمی شوند، همچنین اشخاصی که مانع از پیشرفت و ترقیمان می شوند نیز باید رابطه خود را با آن ها قطع کنیم.


این مشاور نوجوان و خانواده تاکید کرد:

افرادی که سعی می کنند با شایعه پردازی توجه دیگران را به خود جلب کنند ونیز اشخاصی که تنها به فکر منفعت و سود خود هستند و هیچ گاه اشتباه خود را نمی پذیرند نیز مناسب دوستی نیستند

 

تگ ها