برچسب : چگونه افکار مزاحم را دور کنیم؟

کنترل افکار با روش 5 کلاه فکری
اجتماعی

تکنیک پنج کلاه فکری

تعداد زیادی از مردم در کل دنیا هستند که در مورد چگونگی دور کردن افکار مزاحم را از خود آگاهی ندارند. افکار متنوع و عجیب و غریب به سراغ هر فردی میروند که هر یک از آن ها با یکدیگر برای تصرف ذهن در رقابت هستند.