برچسب : پای پرانتزی

پا
علمی

آیا شکل های مختلف پاها، غیرعادیست؟

یکی از مهمترین اعضای بدن، پای شماست. به اعتقاد متخصصین، پا قلب دوم انسان محسوب می شود. پا های هر فرد بسته به نژاد و ژنتیک پدر و یا مادر او شکل خاصی دارد.