برچسب : رفتار مناسب با کودکان

روش تربیت فرزندان
اجتماعی

کودکان دو تا پنج ساله خود را چگونه تربیت کنیم؟

مهم ترین رکن زندگی کودکان، تربیت آنان است. پدر و مادر، می توانند با تربیت مناسب کودک خود زمینه رفتار وی را در سنین بالاتر در جامعه و خانواده رقم بزنند.