برچسب : شوک و تسریع التیام زخم

سلامتی

آیا رژیم درمانی در بهبود سوختگی موثر است؟

پیشگیری از ایجاد سوء تغذیه، کمک به برقراری تعادل آب و الکترولیت ها برای جلوگیری از ایجاد شوک و تسریع التیام زخم ها و همچنین کنترل قند خون افزایش یافته به علت استرس وارد شده به بدن می باشد.