برچسب : پی بردن به شخصیت

نحوه بستن مشت
اجتماعی

پی بردن به شخصیت افراد با مشت آن ها

هنگامی دست را مشت میکنید علاوه بر اینکه هم نوعی ورزش است، از روی آن میتوان شخصیت آدم های مختلف را فهمید. با بررسی حالت مشت کردن انگشتان افراد مختلف می توان به شخصیت و بیماری که آنها را تهدید می کند، پی برد.