برچسب : کاربرد تشخیصی

تحریم تجهیزات پزشکی
اجتماعی

تحریم تجهیزات پزشکی

تحریم های ظالمانه حوزه بهداشت و تجهیزات پزشکی علیه ایران که توسط آمریکا اعمال شده است یک اقدام ضد بشری است و این کالاها که با سلامت مردم ارتباط دارد نباید در فهرست تحریم های ایران قرار بگیرد.