برچسب : سلول های سرطانی

سرطان روده
بیماری ها

تست تنفس، روشی برای تشخیص سرطان معده و روده

از خطرناک ترین سرطان می توان به سرطان معده اشاره کرد. بر طبق تقیقات جدید، محققان موفق شدند برای تشخیص زودهنگام این سرطان روشی را پیدا کنند، در این روش از راه تنفس می توان سرطان معده و مری را در مراحل اولیه تشخیص داد.