برچسب : آیا داروی بیهوشی چینی وجود دارد؟

داروی بیهوشی چینی در ایران
اخبار پزشکی

آیا داروی بیهوشی چینی در ایران به کار برده می شود؟

داروهای بیهوشی برای عمل های جراحی دشوار یا همراه با درد زیاد کاربرد دارد. این داروها باعث بیهوشی و مانع احساس درد در بیمار می شوند.