برچسب : چگونه شوره سر بوجود می آورد؟

عوامل ایجاد شوره سر
سلامتی

آیا قارچ ها عامل ایجاد شوره سر هستند؟

قارچها در سطح پوست سر بیشتر افراد مشاهده می شوند ولی همه این افراد شوره سر ندارند. شوره سر در افراد مختلف، با شدتهای مختلفی بروز می کند.