برچسب : چگونه جوان بمانیم؟

راز جوان ماندن در خواب بعد از نهار
اخبار پزشکی

راز جوانی در خواب بعد از ناهار

ممکن است شما هم از آن گروه افراد باشید که بعد از ناهار میخوابند تا بعد از ظهر سرحال باشند.اکثر افراد این خواب را فقط رفع خستگی نیم روزی در نظر می گیرند.