برچسب : فیلتر هوا

بروز بیماری های قلبی و عروقی
بیماری ها

عوامل مهم در بروز بیماری های قلبی و عروقی

نکشیدن سیگار، ورزش روزانه و دریافت متعادل چربی و نمک مورد نیاز بدن یا به عبارت کلی ریزبینی و توجه دقیق به مواد لازم و مصرفی بدن، به گونه ای که از حد اعتدال مصرف خارج نشده و افراط صورت نگیرد، در درمان بیماری قلبی می تواند نقش داشته باشد. اما عامل خطری که همچنان وجود دارد و شما احتمالا به آن توجه نکرده اید.