برچسب : آشکار ساز های دود

احتمال خطر ابتلا به سرطان در استفاده از آشکارسازی دود
بیماری ها

استفاده از آشکار ساز های دود و خطر ابتلا به سرطان

امروزه جهت پیشگیری از ایجاد حریق در جاهای مختلف روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از انواع این راه ها استفاده از آشکار ساز های دود است، ولی این کل ماجرا نیست.