برچسب : رفتار با فرزند خوانده

پذیرش فرزند خوانده
اجتماعی

اصول رفتاری مناسب با فرزندخوانده ها

اگر شما قصد پذیرش فرزند خوانده دارید و یا اینکه فرزندی را به سرپرستی گرفته اید حتما با دیجی زیبا همراه باشید تا با اصول رفتار با این کودکان آشنا شوید.