برچسب : بیماری

موتوراصلی
اجتماعی

آموزش:موتوراصلی سلامت

با آموزش صحیح و فرهنگ سازی اصولی به مردم می توان از شیوع بیماری ها در جامعه جلوگیری کرد

ژنوم و بیماری
اخبار پزشکی

ژنوم و درمان بیماری ها

ژنوم نقش مهمی در درمان بیماری دارد و بر اساس توصیه متخصصین باید به آن توجه شود!