برچسب : آزمایش

وسواس در سونوگرافی
سلامتی

وسواس در سونوگرافی

بافرهنگ سازی درست در زمینه سلامت:فرهنگ ویزیت بیمار و مراجعه به پزشک از سوی بیماران و انتخاب پپپپزشک خانواده، از بسیاری از بیماری ها و هزینه ها جلوگیری کنیم.