برچسب : وسواس

وسواسی شدن
روانشناسی

وسواسی شدن با تربیت اشتباه در دوران کودکی

وسواسی شدن یکی از اثرات تربیت نادرست در دوران کودکی است که در اثر تربیت تک بعدی فرزند به وجود می آید

وسواس در سونوگرافی
سلامتی

وسواس در سونوگرافی

بافرهنگ سازی درست در زمینه سلامت:فرهنگ ویزیت بیمار و مراجعه به پزشک از سوی بیماران و انتخاب پپپپزشک خانواده، از بسیاری از بیماری ها و هزینه ها جلوگیری کنیم.