برچسب : تشخیص سرطان

تشخیص سرطان
بیماری ها

تشخیص سرطان به روشی تازه با آزمایش ژنتیک

ژن ها در افراد مختلف متغیر و متفاوت هستند. به همین دلیل، نوع درگیری و دریافت بیماری ها نیز در افراد می تواند تا حدی متفاوت باشد که حتی روی تجویز داروی مناسب و تشخیص بیماری نیز با توجه به ژنوم آنها را نیز تاثیر بگذارد.

mobile for detecting cancer
فناوری و تکنولوژی

موبایل... این کاشف سرطان

به جرات می توان گفت که امروزه موبایل جزئی جدا نشدنی از زندگی انسان هاست. تکنولوژی و در صدر آن موبایل ها به تمام ابعاد زندگی انسان رسوخ کرده اند