برچسب : دوپامین

نقش هورمون ها بر رفتار
اخبار

نقش هورمون های بدن روی رفتارهای انسان

هورمون ها تاثیر زیادی بر روابط و رفتارهای عاشقانه ما میگذارند، احساسات و عواطف ما با هورمون های بدنمان تغییر خواهند کرد

روانشناسی و شیمی عشق
مقاله

روانشناسی و شیمی مغز درباره عشق سخن می گویند

علم مربوط به عاشق کردن دخترها یک حقه جادویی نیست، انرژی و احساستان را اصولی خرج کنید ..