برچسب : پنیر کپک زده

خواص غذایی پنیر
بیماری ها

دانستنی هایی در مورد پنیر

انواع پنیر را بشناسید.پنیرها انواع مختلفی دارند و پنیر با رطوبت کم، پنیر با رطوبت متوسط، پنیر با رطوبت زیاد و پنیر با رطوبت خیلی زیاد سردسته اصلی پنیرها هستند.