برچسب : گیاه ضد سرطان

کلم بروکلی و سرطان
بیماری ها

کلم بروکلی، تاثیرگذار بر روی انواع سرطان

کلم بروکلی را باید یکی از گیاه های ضد سرطان به حساب بیاوریم. این گیاه می تواند در برابر عارضه های و بیماری های مختلف سرطانی از بدن محافظت کند و ایمنی را افزایش دهد. چند تا از سرطان های مهمی که بدن با خوردن کلم بروکلی در برابر آن محافظت می شود، سرطان های دهان و مری و معده است.