برچسب : پرستاران

تعویض شیفت پرستاران
سلامتی

احتمال کاهش ایمنی بیمار هنگام تغییر شیفت پرستاران

بر اساس مطالعات جدید اطلاعات مراقبت از بیمار، بعد از واگذاری به تیم جدید و تغییر شیفت، ممکن است نادیده گرفته شود و باعث به خطر افتادن جان بیمار و مرگ وی، در بیمارستان شود.