برچسب : آسیب های روحی

آسیب های  روحی مربوط به بیماران
بیماری ها

بیماران سرطانی و مشکلات روحی

بیماران سرطانی از لحاظ روحی و روانی بسیار آسیب پذیر هستند و ممکن است به انواع آسیب های روحی دچار شوند و این امر در مقاومت و بهبودی بدنشان در برابر سرطان تاثیرات منفی بگذارد