برچسب : میسوفونیا

بیزاری از صدا
اخبار پزشکی

صدابیزار کیست؟

اگر شما هم نمی توانید صدای غذا خوردن اطرافیانتان را تحمل کنید و ترجیح می دهید تنها غذا بخورید، باید بدانید که مبتلا به عارضه خاصی به نام صدابیزاری یا میسوفونیا هستید.