برچسب : پرخوری عصبی

پرخوری عصبی
اخبار پزشکی

پرخوری عصبی چیست ؟

برخی افراد هستند که اول غذای زیادی میخورند و بعد بصورت عمدی استفراغ ایجاد میکنند تا جلوگیری از افزایش وزن را به عمل آورند.این حالت را پرخوری عصبی مینامند