برچسب : عامل شکست

شکست خوردن و موفق شدن

با شکست مواجه شوید و مسیر پیروزی را پی ریزی کنید.

در هر زمینه ای شکست وجود دارد. زمینه های درسی، عاطفی و حتی کاری از بزرگترین دسته ها هستند، اما اینها نشاندهنده پایان دنیا نیست، همیشه زمان برای جبران وجود دارد،