برچسب : نارسایی کلیه در اثر دیابت

عوارض جانبی دیابت
بیماری ها

دیابت چه عوارض جانبی به همراه دارد ؟

وقتی بیماری دیابت در بدن پیشروی میکند و شدت می یابد باید منتظر عواقب مرگبار آن بود، نارسایی کلیه یکی از خطرناک ترین پیامدهای امراض قندی به شمار می رود