برچسب : خطر اسپری خوشبوکننده

علمی

خطر آتش سوزی با انواع اسپری ها

اسپری های خوشبوکننده می توانند یک عامل آتش سوزی به شمار بروند اسپری ها مستعد آتش گرفتن هستند و با کوچکترین بی دقتی مشتعل می شوند.