برچسب : اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

بیماری ALS
علمی

۴ نکته دانستنی در مورد بیماری ALS

ALS یک بیماری عصبی است که منجر به مرگ سلول های عصبی در نخاع و ساقه مغز می شود و در نهایت باعث ضعف ماهیچه های پیشرو و مرگ می شود.