برچسب : HDL

آزمایش های بیوشیمیایی سطح لیپیدها
سلامتی

در مورد آزمایش های بیوشیمیایی سطح لیپیدها چه می دانید؟

چه بیماری هایی باعث افزایش سطح کلسترول خون در بدن می شوند؟ تا چه اندازه با اقداماتی که باعث کاهش کلسترول بدن می شوند آشنایی دارید؟ توصیه متخصصین و پزشکان در این زمینه چیست؟ چه عواملی بر سطح کلسترول تام و لیپو پروتئین موثراست