برچسب : محصولات ارگانیک

 محصولات ارگانیک
تغذیه

توصیه کارشناسان، استفاده از محصولات ارگانیک است.

غذای ارگانیک یا طبیعی، به غذایی گفته می‌ شود که بدون دخالت یا بدون مصرف آفت‌ کش‌ ها، کودهای شیمیایی و ترکیبات اصلاح شده ژنتیکی تولید شده باشد.