برچسب : خطرمصرف مکمل های گیاهی

خطر مکمل های گیاهی
بیماری ها

خطر مصرف مکمل های گیاهی

مکمل هایی که این روزها در بازار به فروش می رسند و برای رفع مشکل های جنسی و درمان چاقی مصرف می شوند و دارای برچسبی با عنوان”کاملاً گیاهی” هستند، حاوی مواد خطرناک دارویی هستند.