برچسب : تومور خوش خیم

 تومور های پلک
بیماری ها

دلایل ایجاد تومور های بدخیم پلک کدامند؟ راه درمان آن ها چیست؟

توموری شدن از جمله بد ترین اتفاقاتی است که ممکن است برای هر اندامی رخ دهد. بطور کلی تومور یعنی تکثیر بدون کنترل سلول های بدن که در نهایت می تواند منجر به تخریب بافت شود.