برچسب : دل بستگی

گریه نوزاد
روانشناسی

توجه به گریه کودکان

کودکان در شروع حیات خود قادر به ارتباط کلامی و صحبت کردن نیستند و تنها راه برقراری ارتباط برای بیان درد، بیماری، خواب،نیاز و...گریه کردن می باشد