برچسب : پدیده شب های سفید

چاق شدن در محیط های روشن
سرگرمی

محیط های روشن شما را چاق تر می کند!

اگر مدت زمان زیادی در محیط های روشن قرار بگیرید بیشتر به سمت خوردن غذاهای مختلف جذب می شوید و علاقه بیشتری به خوردن غذا پیدا میکنید