برچسب : آثار گرسنگی بر کار کردن

کار با شکم خالی
اجتماعی

کار با شکم خالی! هرگز!

افراد شاغل نباید هرگز با شکم گرسنه شروع به کار کنند، چون بازدهی و سرعت عمل و تمرکز آن ها دچار اختلال خواهد شد فعالیت کاری انرژی کافی می طلبد و این افراد در صورت گرسنه ماندن و خالی بودن معده دچار کسالت و خستگی خواهند شد.