برچسب : آمار چاقی در ایران

نگاه آماری به معضل چاقی در ایران
سبک زندگی

نگاه آماری به معضل چاقی در ایران

جامعه نیاز به یکنواختی درست دارد و این یکنواختی را عوامل گوناگونی بر هم زده اند. چاقی یکی از معضلاتی است که هر جامعه ای دیده میشود و این معضل در یکنواخت بودن جامعه اختلال ایجاد میکند.