برچسب : انقراض حیوانات و نسل های محلی

 نابودی نسلهای محلی انسانی
علمی

نگرانی نابودی حیوانات و نسلهای محلی انسانی در نقاط مختلف

علاوه بر نگرانی های ناشی از تخریب لایه اوزون، نگرانی تغییرات جوی و انقراض حیوانات و نسل های محلی آن ها نیز وجود دارد که باید با راهکارهای مناسب از این خطر جلوگیری شود