برچسب : نشانه‌های مسمومیت با منواکسید کربن

مسمومیت با منوکسید کربن
سبک زندگی

گازگرفتگی با منوکسید کربن

علت گاز گرفتگی گاز منوکسید‌کربن است که یک گاز بدون رنگ و بدون بوست. افراد وقتی وارد محیطی می‌شوند که این گاز در آن پخش شده است، احساس سنگینی هوا می‌کنند. نفس نمی‌توانند بکشند.