برچسب : نمونه برداری از مغز

سوزن هوشمند نمونه برداری
بیماری ها

سوزن های هوشمند نمونه برداری از مغز

محققان توانسته اند سوزنی هوشمند را طراحی کنند که با استفاده از آن میتوان از مغز نمونه برداری کرد و این نمونه برداری کمک زیادی به جراح میکند، چرا که سبب میشود جراح ظرافت بیشتری را در عمل به کار ببرد.