برچسب : برگشت اسید معده

رژیم بالون و حلقه معده
تغذیه

رژیم بالون و حلقه معده

افرادی هستند که برای کاهش وزن خود از ابزار مختلفی استفاده می کنند، یکی از این ابزار که مورد استفاده می باشد بالن یا حلقه است.