برچسب : آگاهی یک موجود غیر مادی

روح انسان پس از مرگ
علمی

نظریه فیزیک کوانتومی در باره مرگ و اتفاقات پس از مرگ

جهان بیشتر شبیه یک تفکر بزرگ است تا یک ماشین بزرگ. دیگر ذهن را یک مزاحم تصادفی در عرصه ماده نمی دانیم بلکه باید آن را در جایگاه خالق و حاکم سرزمین ماده قرار دهیم.