برچسب : وظایف کبد

گیاهان مفید برای محافظت از کبد
بیماری ها

گیاهان مفید برای محافظت از کبد

کبد برای گلوکز خون بعنوان یک سیستم بافری عمل میکند و بصورت تقریبی هر عضوی از بدن تحت حمایت کبد است و این عضو برای ادامه زندگی بسیار مهم میباشد. بنابراین محافظت از کبد باید بسیار ویژه صورت بگیرد.