برچسب : هیجانات بارداری

تفاوت های بارداری اول و دوم

تفاوت های بارداری اول و دوم

گرچه هر خانمی در هنگام بارداری ذهنش چه از لحاظ عاطفی و چه از لحاظ جسمی درگیر نوزاد داخل شکمش است، اما تفاوتهایی بین بارداری اول با بارداری های بعدی وجود دارد.