برچسب : کولونوسکوپی

کولونوسکوپی موثر
بیماری ها

سن مناسب برای انجام کولونوسکوپی موثر

کولونوسکوپی روشی است که با استفاده از آن می توان ضایعات سرطانی موجود در روده بزرگ را پیدا کرد و برداشت. اما آیا استفاده از این روش محدودیت سنی دارد؟