برچسب : احتمال بازگشت سرطان

بیماری سرطان
بیماری ها

احتمال بازگشت بیماری سرطان

امراض سرطانی افراد زیادی را درگیر خود می کنند و پس از درمان های ویژه و مراقبت های خاص باز هم دوباره عود می کنند و بیمار را در گیر می کنند. این افراد برای پیشگیری از بازگشت سلولهای سرطانی و تکثیر آن ها از چه روش هایی باید کمک بگیرند.