برچسب : داروی صرع پایدار

صرع
بیماری ها

صرع پایدار جدیست

Status Epilepticus (صرع پایدار) یک نوع حمله صرعی میباشد که ۵ دقیقه یا بیشتر طول خواهد کشید. با دیجی زیبا همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید!