برچسب : الگوهای غذایی سالم

مقاوم بودن بدن در برابر بیماری
اخبار پزشکی

چگونه بدن برخی از افراد در برابر بیماری مقاوم تر است؟

آیا برایتان پیش آمده که فردی را مقاوم ترین فرد در برابر بیماری بنامند و در ذهن خود این سوال را تکرار کنید که به راستی چه چیزی باعث شده است که بدن این افراد مقاوم تر از من باشد؟