برچسب : پرحرفی کودک

جلوگیری از صحبت کردن کودک
سلامتی

وادار کردن کودک به سکوت چه عواقبی دارد؟

جلوگیری از حرف زدن کودکان و ابراز عقایدشان در جمع می تواند زیان های روحی و روانی بسیاری برای کودک به همراه داشته باشد. هیچگاه اشتیاق او برای صحبت کردن را از بین نبرید!