برچسب : نحوه تشخیص برنج مرغوب

مرغوبیت برنج
تغذیه

تشخیص برنج مرغوب از نوع نامرغوب آن

با وجود افزایش میزان تقلب در اصل تمامی محصولات و با توجه به اهمیت مصرف برنج با کیفیت، بهتر است راه تشخیص برنج مرغوب را یاد بگیریم.